Moduli

 • Modul »Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture - GJI«
 • Modul »Zemljiški kataster - DKN«
 • Modul »Kataster stavb - KAS«
 • Modul »Evidenca hišnih številk - EHIS«
 • Modul »Register nepremičnin - REN«
Naslov
GIS programsko orodje Terra

Terra

Terra je namenjena končnemu uporabniku, ki mora hitro in enostavno dostopati do prostorskih podatkov, opraviti določeno delovno operacijo, izrisati prostorske podatke, narediti prostorski zaznamek, narediti izsek prostorskih podatkov, uporabiti prostorske podatke pri pripravi različnih gradiv, poročil, obvestil in podobno.


Geoinformacijski sistem s pomočjo katerega boste

 • hitro in enostavno prišli do potrebnih prostorskih informacij,
 • izdelali potrdilo o namenski rabi zemljišč,
 • izdali odločbo o komunalnem prispevku,
 • vzdrževali bazo zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
 • pregledovali podatke gospodarske javne infrastrukture in analizirali opravljena vzdrževalna dela,
 • in še marsikaj.

Glavne značilnosti orodja Terra
 • Enostavna uporaba
 • Prilagojen za delo s standardnimi prostorskimi podatki v Sloveniji
 • Modularna sestava omogoča prilagoditev zahtevam uporabnika
 • Prilagoditev rešitev specifičnim zahtevam uporabnikov
 • Hitra in učinkovita podpora – pomoč pri delu
 • Stalen razvoj novih funkcij in modulov
 • Preizkušen v več kot 50 občinah, na več kot 300 delovnih mestih
Novosti
 • Poenostavljeni načini prikaza podatkov
 • Iskanje podatkov na osnovi drugega sloja
 • Nove možnosti pri spreminjanju podatkov v opisnih tabelah
 • Omogočili smo spreminjanje gračnih objektov v podatke – shapefile
 
Naslov
Moduli

Modul »Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture - GJI«

 • Pregledno dodajanje podatkov:
  • Vrsta gospodarske javne infrastrukture.
  • Upravljavec infrastrukture (država, občina).
  • Topologija podatka (poligon, linija, točka, višinska točka).
  • Datum pridobitve podatka s strani GURS.
  • Število elementov bazi.
 • Pregleden prikaz podatkov vključenih v GJI za vsak objekt (Info GJI).

Modul »Zemljiški kataster - DKN«

 • Enostavno pregledovanje podatkov o parceli in lastnikih.
 • Enostavno iskanje parcel po: katastrski občini in parcelni številki ter posestnem listu.
 • Dodajanje parcel k že izbranim parcelam.
 • Izpis podatkov o izbranih parcelah.
 • Izvoz seznama izbranih parcel v različne formate datotek.
 • Enostaven izbor parcel s pomočjo linije ali poligona.
 • Obnova podatkov 4x na leto (vir.: GURS).
REN

Modul »Kataster stavb - KAS«

 • Pregleden prikaz podatkov o stavbah in lastnikih:
  • Splošni podatki o stavbi.
  • Podatki o delih stavbe.
  • Podatki o parcelah na katerih stoji stavba.
 • Iskanje stavbe na osnovi podatkov o katastrski občini in številki stavbe.

Modul »Evidenca hišnih številk - EHIŠ«

 • Enostaven prikaz naslova.
 • Enostavno iskanje po naslovu.
 • Jasen prikaz iskanega naslova.

Modul »Register nepremičnin - REN«

Pregledovanje podatkov iz popisa nepremičnin s pomočjo Terre in modula REN.

Prostorski prikaz podatkov o stavbah in zemljiščih:

REN
 • Prikaz podatkov o stavbi.
 • Prikaz podatkov o delih stavb.
 • Prikaz podatkov o lastnikih delov stavb.
 • Prikaz podatkov o parceli.
 • Prikaz podatkov o lastniku parcele.

Povezave podatkov iz REN s podatki iz:

 • Zemljiškega katastra.
 • Iz evidence katastra stavb.

Možnost uporabe podatkov iz registra nepremicnin:

 • Priprava podatkov o podrobnejši namenski rabi zemljišč.
 • Obnova baz podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč.
 • Različne prostorske analize, ki so vezane na podatke o stavbah, zemljiščih in njihovih lastnikih.