Naslov
GIS programsko orodje Terra

Terra je namenjena končnemu uporabniku, ki mora hitro in enostavno dostopati do prostorskih podatkov, opraviti določeno delovno operacijo, izrisati prostorske podatke, narediti prostorski zaznamek, narediti izsek prostorskih podatkov, uporabiti prostorske podatke pri pripravi različnih gradiv, poročil, obvestil in podobno.


Osnovna verzija vključuje tudi module, ki omogočajo enostavno delo s podatki Geodetske uprave RS*:

terra
 • zemljiški kataster,
 • evidenca hišnih številk,
 • kataster stavb,
 • zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
 • register nepremičnin.
* Verzija »Light« zgoraj naštetih modulov ne vključuje.

Glavne značilnosti orodja Terra
 • enostavna namestitev in uporaba,
 • prilagojena za delo s standardnimi prostorskimi podatki v Sloveniji,
 • modularna sestava omogoča prilagoditev zahtevam uporabnikov,
 • prilagoditev rešitev specifičnim zahtevam uporabnikov,
 • hitra in učinkovita podpora – pomoč pri delu,
 • stalen razvoj novih funkcij in modulov,
 • množična uporaba – več kot 300 delovnih mest.
Moduli za delo s podatki GURS
 • izdelava kart s prilagojeno vsebino in simbologijo uporabniku,
 • osnovne GIS funkcionalnosti,
 • združevanje slikovnih datotek (image catalog),
 • izvažanje kart v slikovno datoteko,
 • izrisovanje kart v merilu,
 • opremljanje kart s tekstualnimi in grafičnimi opombami,
 • izpisovanje poljubnih podatkov v statusni vrstici,
 • združevanje podatkov v skupinske sloje (Group layer),
 • sinhronizacija podatkov,
 • urejanje – editiranje opisnih podatkov v tabeli,
 • pretvorba prostorskih opomb v shapefile,
 • izvoz opisnih podatkov v txt, dbf ali xml datoteke.
 
Naslov
Specializirane GIS aplikacije za avtomatizacijo delovnih postopkov

Modul za avtomatsko izdelavo potrdila o namenski rabi zemljišč – PNRZ

Ne zgubljajte časa za ugotavljanje kaj vse se nanaša na parcele za katere morate izdati potrdilo o namenski rabi zemljišč.

Dovolite, da modul »PNRZ«, na osnovi Terre2013, namesto vas za vsako parcelo pregleda in izpiše vse lastnosti in omejitve, ki jih je potrebno vključiti v potrdilo o namenski rabi zemljišč. Z avtomatizacijo izdelave potrdila o namenski rabi zemljišča lahko v nekaj minutah pripravite potrdilo za nekaj 100 parcel.


terra

Prednosti:

 • popolnoma avtomatizirana izdelava potrdila o namenski rabi zemljišč,
 • več enostavnih načinov določitve območja za izdelavo potrdila o namenski rabi zemljišč,
 • prilagoditev izpisa potrdila o namenski rabi zemljišč dosedanjemu načinu,
 • ni omejitev glede števila zemljiških parcel za katere je potrebno izdati PNRZ,
 • možnost hkratne izdaje še drugih potrdil/izjav ob izdelavi PNRZ (izjava o uveljavljanju predkupne pravice),
 • vzpostavljaje evidence izdanih PNRZ,
 • avtomatska vključitev območja izdaje PNRZ v prostorsko evidenco izdanih dokumentov,
 • povezava modula PNRZ z aplikacijami za elektronsko vodenje dokumentnega gradiva in pisarniškega poslovanja (VBIT, ODOS, po dogovoru tudi z drugimi).

Povečajte učinkovitost in izboljšajte kvaliteto pri izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč.

S pomočjo modula PNRZ boste lahko enostavneje in hitreje usposobili zaposlene za izdajo tovrstnih potrdil. Priprava potrdila o namenski rabi zemljišča s pomočjo modula PNRZ izključi možnost, da bi kakšen podatek spregledali. V kolikor kakšnega podatka nimate v digitalni obliki bomo to storili mi (npr.: območja za uveljavljanje predkupne pravice, …).


Funkcionalnosti modula PNRZ:

 • enostaven vnos območja za katero se izdaja potrdilo:
  • s pomočjo modula zemljiški kataster – del Terra2013,
  • s pomočjo grafičnega izbora – linije ali območja,
  • na osnovi drugega prostorskega podatka (podatkovnega sloja ali dela sloja – trasa vodovoda ali del ceste, območje OPPN-ja, ...),
  • s prevzemom podatkov iz aplikacij za elektronsko vodenje dokumentnega gradiva in pisarniškega poslovanja (VBIT, ODOS, po dogovoru tudi z drugimi).
 • število parcel za izdajo ni omejeno,
 • prilagodljivost izpisa podatkov obstoječi praksi,
 • izdelava seznama izdanih potrdil,
 • povezljivost z modulom »Prostorske evidence izdanih dokumentov«.

terra

Bogate večletne izkušnje pri avtomatizaciji delovnih procesov so garancija za kvaliteto naših storitev katero nadgradimo s hitro in dobro podporo uporabnikom.


 

Modul za avtomatizacijo izdelave lokacijske informacije – LokInfo

Lokacijska informacija je izpis iz uradnih prostorskih aktov občine, kar pa zahteva odlično poznavanje obsežnih in številnih prostorskih aktov. Izdelava lokacijske informacije na klasičen način je zahtevno, dolgotrajno in zamudno delo. Z avtomatizacijo tega delovnega postopka pa se izognete nevarnosti, da bi kaj izpustili. Več časa vam ostane za pregled in kontrolo izdelanega dokumenta.terra

Prednosti:

 • modul LokInfo omogoča avtomatiziran prenos ustreznih določil iz različnih odlokov prostorskih izvedbenih aktov, ki jih zahteva predpisan obrazec za izdelavo lokacijske informacije na ustrezno mesto,
 • hitrost izdelave lokacijske informacije,
 • enostaven vnos parcele ali širšega območja za katerega je potrebno izdelati lokacijsko informacijo,
 • lokacijska informacija je izdelana v MS Word predpripravljenem dokumentu,
 • število parcel za katero se izdela lokacijska informacija ni omejeno,
 • vzpostavitev evidence izdanih lokacijskih informacij,
 • avtomatiziran prenos osnovnih podatkov iz lokacijske informacije v prostorsko evidenco izdanih dokumentov.

Izdelava lokacijske informacije brez časovnih zaostankov

Povečajte učinkovitost in izboljšajte kvaliteto pri izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč

S pomočjo modula LokInfo boste lahko izdelovali lokacijske informacije v realnem času in se izognili zamudam, ki so velikokrat posledica obsežnosti in zahtevnosti izdelave tega dokumenta. S pomočjo avtomatizacije izdelave lokacijske informacije boste tudi lažje nadomestili odsotnosti strokovnih delavcev, ki izdelujejo te dokumentov.


terra

Enostaven vnos vseh potrebnih podatkov za izdelavo lokacijske informacije.

Funkcionalnosti modula LokInfo:

 • enostaven vnos območja za katero se izdaja lokacijska informacija:
  • s pomočjo modula zemljiški kataster – del Terra2013,
  • s pomočjo grafičnega izbora – linije ali območja,
  • na osnovi drugega prostorskega podatka (podatkovnega sloja ali dela sloja – trasa vodovoda ali del ceste, območje OPPN-ja, ...),
  • s prevzemom podatkov iz aplikacij za elektronsko vodenje dokumentnega gradiva in pisarniškega poslovanja (VBIT, ODOS, po dogovoru tudi z drugimi),
 • število parcel za izdajo ni omejeno,
 • izpis lokacijske informacije je prilagojen predpisanemu obrazcu,
 • izdelava seznama izdelanih lokacijskih informacij,
 • povezljivost z modulom »Prostorske evidence izdanih dokumentov«.

Bogate večletne izkušnje pri avtomatizaciji delovnih procesov so garancija za kvaliteto naših storitev katero nadgradimo s hitro in dobro podporo uporabnikom.


 

Izdelava odločbe o komunalnem prispevku – KomPris

kompris kompris

Modul KomPris je razširitev programa Terra2010in omogoča izračun komunalnega prispevka, samodejno izdelavo odločbe ter evidenco vseh izdanih odločb o komunalnem prispevku.


Modul omogoča vpogled v obračunska območja, pregled v prostorske podatke občine (občinski prostorski načrt, gospodarska javna infrastruktura, register nepremičnin, zemljiški kataster, kataster stavb, itd). Izračun komunal-nega prispevka je usklajen z veljavno zakonodajo (Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Ur. l. RS št 80/07, Pravilnik o merilih za odmero komunal-nega prispevka, Ur. l. št. 95/2007) ter odlokom občin.


Omogoča izračun komunalnega prispevka za novogradnje, legalizacije objektov, izračun komunalnega prispevka pri rekonstrukciji, nadomestni gradnji kot tudi spremembi namembnosti objekta, priključitvi obstoječega objekta na novo komunalno opremo, izdajo odločbe o oprostitve. Možno je dodajati nove predloge odločb za specifične namene izdaje.

 

Gospodarjenje – upravljanje s poslovnimi objekti-prostori – TerraFM

terrafm
terrafm
 • Prostorski prikaz zemljišč in objektov.
 • Prostorski prikaz komunalne infrastrukture, kartografske podlage po izbiri (digitalni ortofoto, zemljiški kataster, kataster stavb, …).
 • Detajlni prikazi komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na zemljiščih in v objektih.
 • Prikaz podatkov o delih objektov – prostorih:
  • tlorisna površina,
  • vrsta talne obloge,
  • površina steklenih površin,
  • površina zidnih površin,
  • dejavnost za katero je namenjen prostor,
  • status (prosto, zasedeno, neznano),
  • opremljenost z energetsko in komunikacijsko infrastrukturo (število vtičnic, telefonskih priključkov, priključkov na telekomunikacijsko omrežje, …),
  • opremljenost s pohištvom,
  • vgrajena strojna in druga oprema (klima, telekomunikacijska oprema (projektor, računalniki, …),
  • podatki o vzdrževanju:
   • evidenca garancijskih listov za vgrajeno opremo (kdaj poteče, …),
   • datumi opravljenih/predvidenih vzdrževalnih del,
   • površine sten za pleskanje.
  • podatki o uporabnikih prostorov:
   • lastniki, najemniki,
   • pogodbe o najemu, nakupu,
   • datum prenehanja najema.
  • dokumenti, ki so vezani na prostor (pogodbe, garancijski listi, fotografije, …),
  • datum spremembe podatkov.
 • Izdelava različnih analiz:
  • analiza razpoložljivosti prostorov,
  • prikaz podatkov o garancijah vgrajene opreme,
  • prikaz podatkov o najemnikih in terminih najema,
  • prikaz dokumentacije vezane na prostor in opremo,
  • načrtovanje vzdrževalnih del glede na materiale, razpoložljivost, ... .

 
Naslov
Specializirane GIS aplikacije za vzdrževanje podatkovnih baz

Vzdrževanje podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč – NUSZ

Vzdrževanje baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč je zelo zahtevno. Potrebno je upoštevati mnogo različnih baz podatkov iz katerih je sestavljena baza podatkov za NUSZ. Med temi podatki so zelo pomembni prostorski podatki:

NUSZ NUSZ
 • namenska raba zemljišč,
 • gospodarska javna infrastruktura,
 • kataster stavb,
 • register nepremičnin,
 • centralni register prebivalcev,
 • poslovni register.

Prostorski vpogled v grafične in opisne podatke je pogoj za kvalitetno vzdrževanje baze za NUSZ. Aplikacija ravno tako omogoča prostorski prikaz objektov in zemljišč za katere se plačuje nadomestilo, tako da skrbnik baze za NUSZ natančno ve za katere objekte in zemljišča se NUSZ še ne odmerja.S pomočjo aplikacije lahko skrbnik baze sam pripravi podatke za oddajo na DURS, naredi izračun višine odmere, izdela različne analize glede strukture odmere NUSZ. 
Naslov
Specializirane GIS aplikacije za prostorsko evidentiranje dogodkov v prostoru

Evidentiranje opravljenih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi – EKD

Prostorski prikaz lokacije opravljenih del na vzdrževanju komunalne infrastrukture z vsemi dodatnimi podatki kot so:

EKD EKD
 • opis opravljenih del,
 • porabljen material,
 • porabljen čas za opravljeno delo po urah in delovni sili,
 • uporabljena strojna oprema ter
 • cena materiala in opravljenih del.

Lahko rečemo, da gre za prostorsko evidenco delovnih nalogov. S pomočjo aplikacije lahko upravljavec in lastnik hitro izdelata različne analize:

 • pregled opravljenih del glede na izbrano območje,
 • porabljena sredstva za vzdrževalna dela,
 • porabo materiala, delovnih sredstev, delovne sile,
 • drugo.

Aplikacija je izdelana tako, da jo lahko prilagodimo vrsti javne infrastrukture in vrsti del. Trenutno je v uporabi enega komunalnega podjetja, ki vzdržuje občinske ceste za 2 občini.


 

Prostorsko evidentiranje izdanih dokumentov – PEID.

Vedno želimo izdelati rešitve, ki zaživijo v praksi. Lahko rečemo, da si mnogi danes težko predstavljajo vsakodnevno delo brez naših aplikacij za izdelavo lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi zemljišča, odločbe o komunalnem prispevku ali za vzdrževanje baze za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.


PEID

Naslednji logični korak, ki sledi tem aplikacijam je, da ustvarimo tudi prostorsko evidenco izdanih potrdil, lokacijskih informacij, soglasij, odločb, pobud za spremembe prostorskih dokumentov, parcel s pridobljeno služnostjo in še česa.


Modul Prostorske evidence izdanih dokumentov omogoča pregled nad izdanimi dokumenti za določeno parcelo ali območje. Zelo vam bo skrajšal čas potreben za pridobivanje tovrstnih podatkov in odločanje. Odločitev bo kvalitetnejša, ker boste imeli vpogled tudi v same dokumente. Preko tega modula boste lahko spremljali pridobivanje soglasij ali služnosti za različne posege v prostor, pobude za spreminjanje prostorskih dokumentov in še marsikaj. Modul tudi omogoča, da sami dodajate vsebine, ki so za vas zanimive.


PEID Razen enostavnega vnašanja podatkov modul omogoča še:
 • pregledovanje izdanih dokumentov po parcelah,
 • iskanje dokumentov po različnih ključih,
 • prikaz samo izbranih dokumentov,
 • pripenjanje dokumentov za hiter vpogled v sam dokument,
 • dodajanje novih dokumentov glede na vaše zahteve,
 • urejanje simbologije prostorskega prikaza dokumentov.
PEID

  Ob namestitvi modula je že nastaviljenih nekaj vrst dokumentov o:
 • izdanih potrdilih o namenski rabi zemljišč,
 • izdanih lokacijskih informacijah,
 • izdanih odločbah za plačilo komunalnega prispevka,
 • izdanih gradbenih dovoljenjih,
 • izdanih različnih soglasjih,
 • pridobljenih služnostih,
 • pridobljenih zemljiščih za določen namen,
 • drugem glede na vaše zahteve.
 

Vzdrževanje evidence osnovnih sredstev na področju nepremičnin - FRS-GJI

FRS-GJI

Finančno računovodske službe (FRS) vzdržujejo evidence občinskega premoženja ter beležijo dokumentacijo in dogodke, ki so povezani z njimi (nabava, prodaja, vzdrževanje in podobno).


Nepremičnine lahko v grobem razdelili na dve večji skupini:

 • stavbe, deli stavb in zemljišča,
 • gospodarska javna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, plin, toplovod, ceste, javna razsvetljava in podobno).


Obstajajo različne namenske aplikacije, ki omogočajo vzdrževanje teh podatkov, vendar niso povezane z evidenco osnovnih sredstev.


Izdelali smo rešitev, ki omogoča primerjavo podatkov iz finančno računovodskih aplikacij in primerljivih podatkov, ki jih vzdržuje Geodetska uprava RS (GURS). S pomočjo te rešitve boste ugotovili:


 • kateri podatki v finančno računovodski evidenci se ujemajo s podatki v bazi GURS,
 • razlike med opisnimi podatki posamične nepremičnine v finančno računovodski evidenci in med podatki GURS,
 • katere nepremičnine niso vključene v finančno računovodsko evidenco, pa bi morale biti,
 • katere nepremičnine so v finančno računovodski evidenci, niso pa v bazi GURS.

S pomočjo teh ugotovitev boste lahko kvalitetno dopolnili vaše podatke in ugotovili katere podatke morate spremeniti v bazi GURS.


Osnovne lastnosti si lahko ogledate na letaku TerraFRS-GJI


Kako se lotiti projekta, kaj je potrebno storiti, vam bomo pojasnili na podrobnejši predstavitvi pri vas.


Pokličite na 01 25 60 990, ali pošljite mail na igor.martinsek@terragis.si, da se dogovorimo za predstavitev.